Airbus A320 (3)

UK to Arizona USA (on FAA ferry permit)